Sekwencja modułów - ANALIZA EKONOMICZNA
 
Moduł ANALIZA EKONOMICZNA służy do obliczenia oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej dla wybranej odmiany na tle kilku typów wczesności kukurydzy (określonych liczbą FAO), kosztów bezpośrednich produkcji oraz wartości produkcji (rys.1). Dane wprowadzane to cena ziarna, CCM lub kiszonki, w zależności od typu użytkowego i wybranej opcji obliczeń oraz opcja obliczeń. Koszty zbioru i wartość produkcji obliczane są w zależności od plonu.
Moduł ANALIZA EKONOMICZNA
Rys.1. Funkcje modułu ANALIZA EKONOMICZNA
Plon jest ekstrapolowany dla kilku typów wczesności kukurydzy i obliczane jest prawdopodobieństwo zysków i strat (rys.2). Oczekiwana nadwyżka bezpośrednia podawana jest w skali pola a koszty (w rozbiciu na kategorie: koszt nawozów, zabiegów nawożenia, nasion, środków ochrony, zabiegów ochrony itd.) i wartość produkcji w [zł/ha].
Obliczenie oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej
Rys.2. Schemat obliczeń oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej. Oznaczenia:
  • PS - prawdopodobieństwo sukcesu (równe prawdopodobieństwu dojrzewania kukurydzy),
  • PP - prawdopodobieństwo porażki,
  • Z - zysk (równy nadwyżce bezpośredniej),
  • S - strata (równa kosztom bezpośrednim produkcji bez kosztów zbioru),
  • WZ, WS - oczekiwane wartości zysku i straty,
  • NBO - oczekiwana wartość nadwyżki bezpośredniej.