Moduły systemu ZeaSoft
 

Moduł FENOLOGIA
Kolejność pracy z modułami
Moduł PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Kolejność pracy z modułami
Moduł NAWOŻENIE
Kolejność pracy z modułami
Moduł ANALIZA EKONOMICZNA
Kolejność pracy z modułami
Wyniki
Rys.1. Kolejność pracy z modułami programu ZeaSoft. Ostatni moduł Analiza Ekonomiczna wykonuje obliczenia oraz wyświetla wyniki (część oznaczona jako Wyniki).

Po wystartowaniu programu pierwszym modułem, w którym wprowadza się dane i generuje wyniki jest moduł FENOLOGIA (patrz rys.1). Moduł ten służy do określenia daty siewu, daty dojrzewania, prawdopodobieństwa osiągnięcia dojrzałości i przybliżonego plonu wybranej odmiany kukurydzy.
Następnie Użytkownik przechodzi do modułu PARAMETRY TECHNOLOGICZNE, w którym wybiera powierzchnię pola i technologię uprawy. Po wybraniu technologii istnieje możliwość bardziej precyzyjnego określenia powierzchni pola (w zakresie dopuszczalnej dokładności obliczeń dla danej technologii, która na ogół wynosi 30% w stosunku do powierzchni wybranej). Tutaj można także "dostroić" plon (zielonki, kolb lub ziarna) obliczony w poprzednim module do warunków własnego gospodarstwa i podać dokładne koszty środków ochrony roślin.
W module NAWOŻENIE określa się dokładnie potrzeby pokarmowe kukurydzy, ustala dawki NPK, Ca i Mg oraz dobiera nawozy mineralne. Potrzeby pokarmowe określane są na podstawie plonu (którego wysokość Użytkownik może zmienić) i wprowadzonych danych o polu (rodzaj gleby, zawartość P2O5, K2O, MgO, kwasowość gleby, informacje o przedplonie itd.). Po obliczeniu potrzeb pokarmowych kukurydzy liczy wymagane dawki NPK, Ca i Mg.
Moduł NAWOŻENIE posiada drugie okno, które służy do dobrania nawozów mineralnych i obliczenia ich ilości na podstawie wymaganych dawek NPK, Ca i Mg. Doboru nawozów dokonuje Użytkownik przez zaznaczenie na liście. Program określa ilość nawozów i poprawność dopasowania do wymaganych dawek w [%]. Osiągnięcie poprawności 100% oznacza najlepsze dopasowanie dawek w nawozach do potrzeb rośliny (różnice poniżej 0,1 kg). Za dobre dopasowanie uznawana jest wartość powyżej 95% (wynik gorszy nie umożliwia przejścia do modułu analizy. Obliczony i podany każdorazowo przez program koszt nawozów (w przeliczeniu na 1ha) ułatwia dobór zgodnie z życzeniami.
Moduł ANALIZA EKONOMICZNA służy do przedstawienia oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej dla wybranej odmiany na tle kilku typów wczesności kukurydzy (określonych liczbą FAO) oraz kosztów bezpośrednich produkcji i wyniku ekonomicznego. Koszty bezpośrednie produkcji obliczane są w rozbiciu na kategorie (koszt nawozów, zabiegów nawożenia, nasion, środków ochrony, zabiegów ochrony itd.). Ponadto obliczane są koszty bezpośrednie produkcji razem, wartość produkcji i nadwyżka bezpośrednia. Koszty i wynik ekonomiczny podawane są w [zł/ha]. Oczekiwana nadwyżka bezpośrednia obliczana jest w skali pola. Porównanie wartości oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej można obejrzeć na wykresie (rys.1).