ZeaSoft: Wprowadzenie
 
Panuje powszechna zgodność, że trafność decyzji produkcyjnych podejmowanych przez zarządzających organizacjami uwarunkowana jest rzetelną wiedzą. Nie mniejsze znaczenie ma także wiarygodność i aktualność informacji [Ziętara 2001]. W procesie zarządzania gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolnymi najczęściej podejmowane decyzje należą do poziomu operacyjnego [Zaliwski, Hołaj 2001]. Ich trafność wynika z wiedzy i doświadczenia osoby zarządzającej, ale w wielu przypadkach może być zwiększona przez bardziej dokładne i szczegółowe informacje.
Wiele informacji pochodzi z przetworzenia dużych zbiorów danych. Samo przetworzenie nie trwa długo, o ile proces ten został wcześniej zaprogramowany w odpowiednich narzędziach informatycznych. Natomiast barierą efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji (systemów wspomagania decyzji) są dane. Chodzi tu przede wszystkim o koszt danych oraz czas potrzebny na ich pozyskanie i wprowadzenie do systemu. Bazy danych i modele generujące dane o dokładności dostosowanej do potrzeb sytuacji decyzyjnej, jak i odpowiednie interfejsy użytkownika pozwalają obniżyć tę barierę.
Programem uwzględniającym powyższe przesłanki jest system ZeaSoft, wspomagający podejmowanie decyzji w integrowanej uprawie kukurydzy. Gromadzi on pokaźne zbiory danych w bazach danych, w modelach (dane w postaci przetworzonej) a także w plikach tekstowych (część opisowa systemu). Do części opisowej należy m.in. Pomoc programu (zawierająca instrukcję obsługi programu i podręcznik dotyczący uprawy kukurydzy, opracowany na podstawie zaleceń uprawowych IUNG). System generuje zalecenia i informacje uprawowe na podstawie danych wewnętrznych i parametrów wprowadzonych przez użytkownika.
W skład interaktywnej części programu wchodzą następujące moduły:
W module FENOLOGIA określa się datę siewu, datę dojrzewania, prawdopodobieństwo osiągnięcia dojrzałości i przybliżony plon wybranej odmiany kukurydzy.
Moduł PARAMETRY TECHNOLOGICZNE służy do wyboru technologii uprawy i bardziej precyzyjnego określenia powierzchni pola, plonu (zielonki, kolb lub ziarna) i kosztów środków ochrony roślin.
W module NAWOŻENIE określa się dokładnie potrzeby pokarmowe kukurydzy, ustala dawki NPK, Ca i Mg oraz dobiera się nawozy mineralne.
Moduł ANALIZA EKONOMICZNA służy do przedstawienia oczekiwanej nadwyżki bezpośredniej dla wybranej odmiany na tle kilku typów wczesności kukurydzy (określonych liczbą FAO) oraz kosztów bezpośrednich produkcji i wyniku ekonomicznego. Obliczenia wykonywane są natychmiast i można je powtarzać wielokrotnie aż do uzyskania zadawalającego rezultatu. Wyniki obliczeń w formie tekstowej i graficznej wyświetlane są na ekranie. Tekst zapisywany jest także do pliku, który można odczytać np. w notatniku (aplikacja Windows NOTEPAD.EXE).

Literatura